Bij voetreflexpraktijk footsoul staat privacy van personen die de website van footsoul bezoeken en personen die diensten van footsoul afnemen hoog in het vaandel. Ik eigenaar voetreflexpraktijk footsoul zal er dan ook alles aan doen om deze privacy te beschermen.

In deze privacy verklaring is beschreven hoe wij omgaan met de privacy van de bezoekers. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurd op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op onze privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.

voetreflexpraktijk footsoul is gevestigd aan de Westerweg 322,1815JM Alkmaar en ik eigenaresse van voetreflexpraktijk footsoul ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. Ik ben te bereiken via mildredberkeveld@live.nl

KvK nr. 37162528

RBCZ nr. 911504R

Persoonsgegevens die footsoul verwerkt:

Footsoul verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de door footsoul verstrekte diensten in/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die footsoul verwerkt.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die footsoul verwerkt:

 • Gezondheid voorzover voor de behandeling relevant is*
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar met toestemming van beide ouders.
 • Footsoul beschikt over meldcode huiselijk geweld (Kadera)

bij natuurgeneeskunde behandelingen is het noodzakelijk dat ik als u behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Footsoul doet zijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat ik,

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegde geen toegang hebben tot u gegevens
 • Ik heb wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren bijvoorbeeld om als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van uw gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag footsoul persoonsgegevens verwerkt.

 • Afhandelen van betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
 • U te informeren over wijziging van diensten.
 • Footsoul verwerkt ook persoonsgegevens wanneer hier een wettelijke verplichting toe is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Footsoul neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer programma’s of systemen, zonder dat daar een tussen zit.

Footsoul gebruikt gebruikt Windows/Words voor het maken van de facturen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Footsoul bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de dossiers is 20 jaar.

Personalia

Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na de laatste afspraak.

Indien u facturen op naam heeft ontvangen, worden deze gegevens minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

Contactgegevens

Deze worden gebruikt voor communicatie over uw afspraken en voor calamiteiten. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na uw laatste afspraak.

Adresgegevens

Deze worden enkel bewaard indien u facturen op naam wilt ontvangen met adres gegevens. Deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

Gezondheid gegevens 

Bij natuurgeneeskunde behandelingen worden gegevens in het clientendossier zoals in de wet in de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens aan derden

Footsoul verkoopt u gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Footsoul gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor uw gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen te verwerking van uw persoonsgegevens door footsoul .

Footsoul wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autotiteit persoonsgegevens.

Aansprakelijk

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandel traject. U bent verantwoordelijk voor u eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet help, u iets niet begrijpt of ergens het niet mee eens bent u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van medicijngebruik, gezondheid en NAW gegevens.

 • de praktijk is niet aansprakelijk voor materie schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk, dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van materialen.
 • de praktijk heeft een beroeps en aansprakelijkheidsverzekering via de beroepsvereniging.

Betalingen en tarieven

Tarieven zijn gepubliceerd in de praktijk en worden tijdens intake en/of bij het maken van een afspraak aangegeven.

Betaling kan kontant of via mobiele te geschiede. Door het maken van een afspraak verplicht de cliënt zich het dan geldende tarief te betalen, tenzij de afspraak tijdig is afgezegd. Bij het uitblijven van de betaling en na geen gehoor geven aan de herinnering is voetreflexpraktijk footsoul gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen. Bij het niet verschijnen op een gemaakte afspraak zonder annulering wordt, vanwege de gereserveerde tijd 30,00 per factuur in rekening gebracht.

Bij ziekte op de dag van de afspraak gaarne zo vroeg mogelijk melden.

Beëindiging van de therapie kan te allen tijden met wederzijds goedvinden geschieden.

Ingeval van overmacht houdt de therapeute het recht om afgesproken behandeling ten alle tijden te annuleren en op te schorten naar een later tijdstip.

Nazorg: indien er gedurende de periode van therapie vragen c.q. Opmerkingen zijn die de cliënt wenst te bespreken biedt footsoul de mogelijkheid om per mail/telefoon vragen te stellen en zal deze zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Klachten

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u gegevens omgaat of als u een klacht heeft over de behandeling kunt u dit kenbaar maken. Wij kijken dan naar een oplossing, komen wij er niet samen uit dan kunt u dit via de klachtenregeling van de VBAG kenbaar maken. Via deze is footsoul ook aangesloten bij een geschillencommissie (Quasir), waaraan ook een (voor u als cliënt) gratis klachten functionaris is aangesloten.

In verkeer met mijn patiënten gelden de bepalingen, de beroepscode en de klacht- en tuchtregeling van de VBAG (onderdeel RBCZ).

www.footsoul.nl is voor mij gereserveerd.
op mijn visite kaartjes staat www.voetreflexpraktijkfootsoul.nl